top of page

Natuurherstel

Life DELTA is een project gefinancierd met Europees geld dat de leefgebieden van bedreigde soorten wil verbeteren. Dit landschap, dat door mensen gemaakt werd, zal opnieuw door mensenhanden worden aangepakt. Niet alleen de leefgebieden van verschillende dier- en plantensoorten zullen hierdoor verbeteren, ook de belevingswaarde en de waterveiligheid voor de mens zal verhogen.

Bezoekerscentrum Webbekomsbroek

SchulensbroekToekomstbeeld01.jpg
Schulensbroek

Op de fotomontage zie je hoe het landschap er na de Life-actie uit zal zien. Eén van de acties creëert een rietmoeras en zacht glooiende oeverzones.

De zanddepots en het grote eiland worden afgegraven tot net onder het waterpeil. De grond wordt ter plaatse gebruikt om de oeverzones van het meer minder diep te maken. Hierdoor krijg je een combinatie van zacht glooiende oevers en een grote ondiepe zone in en rond het meer.

 

In deze ondiepe zone zal zich een rietmoeras ontwikkelen, waar vogels zoals roerdomp, woudaap, bruine kiekendief en blauwborst zich thuisvoelen. Het rietmoeras wordt doorsneden door een netwerk van grachten en ondiep open water. Dit zijn ideale paaiplaatsen voor heel wat vissoorten zoals grote modderkruiper en snoek.

Huidige situatie

Toen in de jaren ’70 de plannen gemaakt werden voor het uitgraven van het Schulensmeer voor de aanleg van de E314, werd er amper rekening gehouden met ecologische waarden.

De oevers werden steil afgegraven. En de zanddepots die werden aangelegd, zijn nu – 40 jaar later – helemaal overgroeid met wilgen.

Webbekom_Toekomstbeeld01.jpg
Webbekomsbroek

Op de fotomontage zie je hoe het landschap er na de Life actie uit zal zien. Eén van de acties creëert open graslanden met heel wat weidevogels.

De populieren worden gekapt en de historische graslanden hersteld. Op deze plek krijg je dan een overgang van riet naar vochtige graslanden. Die geleidelijke overgangen zijn een ideaal leefgebied voor heel wat (weide)vogels als kwartelkoning, porseleinhoen, watersnip en bruine kiekendief.

Je zal er kunnen genieten van de openheid van de Demervallei en de typische eeuwenoude hooilanden met hun bloemrijke kruiden.

Huidige situatie

 

Door de intensivering van de landbouw, werd het hooien van graslanden niet meer rendabel vanaf halfweg de 20e eeuw. Daarom werden op vele valleigraslanden in ons land populieren aangeplant. Deze productiebomen groeien snel en zijn kaprijp na zo’n 25 à 30 jaar.

 

Ook in het Webbekomsbroek werden populieren aangeplant in de met kwelwater gevoede graslanden. De populieren in het natste gedeelte zijn afgestorven, terwijl de bomen op het drogere gedeelte kaprijp zijn.
 

bottom of page