top of page

WERFINFO Life DELTA

Meer weten omtrent de stand van zaken rond de werken?

Volg hier de updates!

Update september 2023

Inrichtingswerken van het Life project in de DemerDelta zo goed als afgerond.
De wandelpaden in Schulensbroek worden opnieuw ingericht.

 

In beide deelgebieden van het project, Schulensbroek en Webbekomsbroek-Borchbeemden, werden de grote werken intussen afgerond. 

De laatste inrichtingen aan het Nieuwe Snijken ten zuiden van de dijk aan het Schulensmeer, worden momenteel nog uitgevoerd. Onder meer de stuwen op de waterloop worden nog geplaatst.

 

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren werkt momenteel aan de herichting van de wandelpaden in het Schulensbroek.

Update september 2022

Werken voor aanleg rietmoeras rond het Schulensmeer in eindfase

 

-> Na een afwerkingsfase gedurende deze droge zomer is de aanleg van het rietmoeras aan het Schulensmeer zo goed als afgerond. Vooral de zuidzijde van de pijpekop en het grote eiland zijn verder zijn ingericht en van rietaanplant voorzien. De dijken werden hersteld en de hoge vluchtheuvels voor grazers (met oeverzwaluwwanden) zijn aangelegd.

 

-> De aannemer voor VMM vordert intussen gestaag met de grondwerken voor het herstel van de waterhuishouding in het Schulensbroek. Deze zullen nog verder doorlopen gedurende de winterperiode.

-> In de noord west zone van het Schulensmeer werd het kinderavonturenpad met speelheuvel afgewerkt. Het lange knuppelpad met mooi uitzicht aan de westzijde van het meer is intussen een feit. De ecologische inrichting van de vispaaivijvers is  afgerond (rietaanplant volgt in de winter). De rustvlonder en bijkomende rolstoelvriendelijke hengelplaats zijn nog voorzien. 

-> In de Webbekomsbroek zijn de werken voor herstel natuur en waterhuishouding volop aan de gang 

Update maart 2022

Ecologische en recreatieve inrichtingen aan noord west zone van het Schulensmeer van start

 

In het kader van het Life project Delta werken we in een volgende fase in de NW zone van het Schulensmeer aan de aanleg van een familiebelevingspad dat eveneens toegankelijk is voor rolwagens. Naast mooie uitzichtpunten en 4 nieuwe hengelplaatsen die aan het meer langs het opnieuw verharde pad worden aangelegd, zullen kinderen een nieuw avonturenpad kunnen volgen naar een te bouwen “uitkijknest”. Aan het einde van het Schulensmeer wordt het vroegere plankenpad hersteld  voor een unieke ervaring van deze waterrijke omgeving.

 

Met steun van het visserijfonds herstellen we de vispaaivijvers met rietaanplant om ze optimaal te maken voor onderwaterleven en vogels. Met die werken verondiepen we ook een deel van de oeverzone van het meer zodat zich onder water meer waterplanten kunnen vestigen, wat goed is voor de waterkwaliteit en het visbestand. In dit natte biotoop met wilgenbosjes in de omgeving voelt de bever zich helemaal in zijn sas.

Het wandelpad wordt tijdelijk afgesloten voor jullie eigen veiligheid. Op de dijk zal nog wel gewandeld en gefietst kunnen worden

Kaartje met overzicht van de geplande realisaties:

Delta Inrichting NW zone_label.jpg
Avonturenpad.jpg

Update februari 2022

VMM zet vernattingswerken in het Schulensbroek in

Het Schulensbroek kampt met structurele verdroging. Daarom werken we binnen het LIFE Delta project momenteel aan de vernatting van het gebied. 

Over een lengte van ca. 6 kilometer herstellen we daarom de waterlopen en grachten terug in hun originele staat. Zo vergroten we de natuurlijke capaciteit om water vast te houden in het gebied, waardoor het grondwaterpeil stijgt en we beter gewapend zijn tegen langdurige droogte.

De meeste werken vinden plaats langs de zuidkant van de dijk tussen binnen- en buitenbekken. De werkzone wordt vrijgemaakt van draadafsluitingen en begroeiing. De eigenlijke grondwerken zullen bij drogere weersomstandigheden later in het voorjaar en in de loop van de zomer uitgevoerd worden.

 

Meer info over deze werken:

https://www.vmm.be/.../projectup.../vernatting-schulensbroek

2 Trage Waters_RGB_2020-06-29.jpg

Update september 2021

Inrichtingswerken aan het Schulensmeer opnieuw opgestart         

 

Het hoge waterniveau in het meer, na de overvloedige regenval van juli, was in september voldoende gezakt om de herinrichtingswerken te kunnen hervatten. 


De werken voor de vishengelinfrastructuur en de vispaaigracht ten noorden van het Schulensmeer werden midden september afgerond. Deze zone is vanaf nu terug volledig toegankelijk. Het werfinfobord voor recreanten werd aangepast aan de nieuwe situatie en de oude borden zullen vervangen worden.

Ondertussen zijn ook de grondwerken langs de zuidelijke oever van het meer terug opgestart, onder meer met verondieping van de baai in de zuidoostelijke zone van het meer. Tot voorjaar 2022 zijn die delen van het gebied tijdelijk afgesloten tijdens de werkuren (6u-18u). In het weekend is de gele route rond het meer gewoon toegankelijk. We duimen voor een droog najaar zodat de werken begin volgend jaar kunnen afronden.

 

Vanaf maandag 12/10 wordt in de zone ten noorden van het meer gestart met de laatste fase van de voorbereidende kapwerkzaamheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Het signalisatieplan met werfinfo voor recreanten werd aangepast aan de voortgang van de werken.

Hieronder vind je in het up-to-date werfinfoplan. 

Gelieve voor jullie eigen veiligheid dit plan en de werfborden ter plaatse te respecteren.

RietmoerasC1.jpg
Werf04_WandeltrajectA2_2108_LR.jpg

Voor meer info over de geplande werken zelf: klik hier voor de  WERKENKAART

Door deze werken zal het uitzicht van de omgeving sterk wijzigen. We begrijpen dat dit heel wat vragen opwekt bij omwonenden en bezoekers van het gebied. Op een aantal veel gestelde vragen kan je op deze pagina alvast een antwoord vinden: 

https://natuurpunt.wixsite.com/demerdelta/post/werken-life-delta-vraag-en-antwoord

Update 9 oktober 2020

De herinrichtingswerken aan het Schulensmeer verlopen vlot         

 

De voorbereidende werken binnen het project gaan vlot vooruit. Vanaf maandag 12/10 wordt in de zone ten noorden van het meer gestart met de laatste fase van de voorbereidende kapwerkzaamheden.

Het signalisatieplan met werfinfo voor recreanten werd aangepast aan de voortgang van de werken.

Hieronder vind je in het up-to-date werfinfoplan. 
 

Gelieve voor jullie eigen veiligheid dit plan en de werfborden ter plaatse te respecteren.

Schulensbroek_Werfinfo_Okt20_Aug21_LR (1

Update 30 september 2020

De herinrichtingswerken aan het Schulensmeer gaan nu echt van start         

 

In beide gerechtelijke procedures werd het verzoek tot schorsing van de herinrichtingswerken verworpen. 

 

Vanaf 1/10 begint de aannemer met de voorbereidende kapwerkzaamheden.

Op bijgevoegd plan kan je terugvinden welke paden bereikbaar blijven en welke zones afgesloten worden tijdens de werkuren in de periode van 1/10/20 tem 16/10/20. Van zodra de werken opschuiven naar andere zones zal er een nieuw werfinfoplan gemaakt worden. Het werfinfoplan zal ook ter plaatse worden uitgehangen.

Vanaf vrijdag 2/10 zal ook de boeienlijn geplaatst worden volgens de bestaande regeling.

WandelbordSchulensmeer.jpg

Update 20 augustus 2020

Momenteel zal u wellicht wat activiteit kunnen opmerken in het Schulensbroek en de bredere omgeving. Het betreft echter handelingen of werken die losstaan van de werken van aannemer Hens voor de inrichting van het Schulensmeer, die voorlopig uitgesteld werden in afwachting van de lopende procedure.

Hier klein overzicht ter duiding:

- van 25/8 tem 27/8 zal (manueel) een archeologisch onderzoek door manuele boringen uitgevoerd worden.

- vanaf maandag 24/8 zal aannemer Van Beers zijn werken in het Schulensbroek hernemen. Dit zal voorlopig beperkt blijven tot de afwerking van vroegere werken. Daarbij zullen 4 zones geklepeld worden en houtresten afgevoerd worden.

- Ook de afwerking van de inrichtingswerken aan de Schalbroekvijvers werd hervat door aannemer Heylen.

Update 13 augustus 2020

In het kader van de dagvaarding van de VZW uit Brugge tegenover de VMM inzake de ecologische herinrichting van het Schulens meer heeft op dinsdag 11/8/2020 de inleidingszitting van de rechtbank van eerste aanleg van Hasselt, zetelend in kortgeding, plaatsgevonden. De zaak zal gepleit worden op 08.09 aanstaande nadat de partijen hun besluiten zullen uitgewisseld hebben. De uitspraak volgt in principe binnen een korte tijd na de pleidooien. De aanvang van de werken wordt daarom voorlopig uitgesteld.

 

Gezien het veelvuldige overleg op zowel voorbereidende infomarkten als na het toekennen van de omgevingsvergunning onder leiding van de minister waarbij er een compromisvoorstel werd gedaan, betreuren wij de houding van het actiecomité in deze zaak ten zeerste. Wij blijven ervan overtuigd dat onze objectieven nobel en gerechtvaardigd zijn en invulling geven aan de Europese en Vlaamse natuurdoelstellingen: vandaag de nodige werken uitvoeren om de toekomst van het Schulensmeer voor mens én natuur veilig te stellen. 

 

We hebben de dagvaarding die zij hebben ingediend ondertussen grondig doorgenomen en zullen samen met onze advocaat en alle projectpartners de aangehaalde punten weerleggen in kader van de procedure voor de rechtbank.

Update 7 augustus 2020

Zoals de laatste dagen reeds aangekondigd heeft de VZW Bescherm bomen en natuur uit Brugge de VMM, bouwheer van de geplande werken, gedagvaard in kortgeding.

Dit om de geplande natuurherstelwerken rond het Schulensmeer binnen het Life Delta-project voorlopig stil te leggen. Wij betreuren dit ten zeerste en zien ons omwille van deze procedure genoodzaakt de aannemer de werken nog niet te laten aanvatten op aanstaande maandag 10 augustus.

Van zodra er een uitspraak is in deze zaak zullen we verder communiceren. Deze uitspraak wordt reeds volgende week verwacht.  

Update 6 augustus 2020

De voorbereidingen voor de inrichtingswerken aan het Schulensmeer zijn volop lopende             START UITGESTELD : heropstart intussen voorzien 1/10: zie hoger

 

De werfkeet werd geïnstalleerd aan de parking van de Beekstraat. In de week van 10 augustus wordt er gestart met de terreinvoorbereiding op de af te graven zones. Daarbij zal er veel werfverkeer plaatsvinden binnen de werkzone en over de dijken. Omwille van veiligheidsredenen, worden de werkzone en routes met veel werfverkeer afgesloten voor het publiek.

Er wordt gestart met werken in het westelijk gedeelte van het binnenbekken (omgeving oude zanddepot). De werken zullen geleidelijk opschuiven richting het oosten.

Vanaf 10 augustus zullen een aantal wandelpaden afgesloten worden tussen de parking van de Beekstraat en de ‘pijpekop’. Het wandelpad op de dijk wordt voorlopig opengesteld na de werkuren en tijdens het weekend, voor zover de toestand het toelaat. 

info.jpg

Update 30 juli 2020

Voorbereiding werkzaamheden gestart

Vanaf maandag 3 augustus wordt gestart met de werfinrichting voor de werken rond het Schulensmeer. Een gedeelte van de parking langs de Beekstraat te Lummen zal worden gebruikt voor het plaatsen van een werfkeet en materieel. De noordelijke helft van deze ruime parking blijft beschikbaar voor bezoekers. Iedereen wordt verzocht zijn of haar wagen op dit deel van de parking te plaatsen en niet langs de bermen of aan het uiteinde van de Beekstraat, om het werfverkeer niet te hinderen.

Ook de nodige signalisatie wordt geplaatst. Tijdens de uitvoering van de werken zullen delen van het gebied tijdelijk niet toegankelijk zijn voor het publiek. Omdat er niet overal tegelijkertijd wordt gewerkt, blijft recreatie wel mogelijk op en rond het Schulensmeer. Aan de verschillende  infoborden zal aangegeven worden welke wandel- en looproutes al dan niet onderbroken zijn en waar hengelen en waterrecreatie mogelijk zijn.

image005.jpg

Update 28 juli 2020

Ecologische herinrichting Schulensmeer start op 10/8

Binnenkort wordt gestart met de aangekondigde ecologische natuurinrichtingswerken rond het Schulensmeer. Zanddepots en opgehoogde gronden die achterbleven na het beëindigen van de zandwinningswerken in 1986, worden opnieuw afgegraven. Met de vrijgekomen grond worden oevers van het Schulensmeer afgeschuind en een deel van het wateroppervlak verondiept. Hierdoor herstellen we natte natuur, zoals rietmoeras en graslanden als leefgebied voor moeras- en weidevogels. Onder water zullen zich meer waterplanten kunnen vestigen, wat goed is voor de waterkwaliteit en het visbestand. Door het afgraven van de zanddepots komt er ook meer ruimte vrij voor waterberging, wat de werking van het gecontroleerde overstromingsgebied ten goede komt.

Omdat er niet overal tegelijkertijd wordt gewerkt, blijft recreatie (wandelen, hengelen, watersport) mogelijk op en rond het Schulensmeer. Om veiligheidsredenen zullen een aantal wandelpaden tijdelijk niet opengesteld worden voor het publiek. Waar mogelijk worden omleidingen voorzien. Op verschillende plaatsen in het gebied worden infobordjes voor de bezoekers voorzien.

https://www.vmm.be/nieuws/archief/ecologische-herinrichtingswerken-schulensmeer-starten-10-8


Voor verdere info rond het project kan je ook terecht aan het infopunt bij het bezoekerscentrum aan het Schulensmeer. Op de 2 infozuilen die we daar plaatsten, vind je allerlei achtergrondinformatie.

Op één van de panelen zal je ook telkens terecht kunnen voor updates rond de werfinfo!

> Klik hier voor de infopanelen van ons infopunt

IMG_20200713_180524.jpg

Update 28 juli 2020

Ecologische herinrichting Schulensmeer start op 10/8

Binnenkort wordt gestart met de aangekondigde ecologische natuurinrichtingswerken rond het Schulensmeer. Zanddepots en opgehoogde gronden die achterbleven na het beëindigen van de zandwinningswerken in 1986, worden opnieuw afgegraven. Met de vrijgekomen grond worden oevers van het Schulensmeer afgeschuind en een deel van het wateroppervlak verondiept. Hierdoor herstellen we natte natuur, zoals rietmoeras en graslanden als leefgebied voor moeras- en weidevogels. Onder water zullen zich meer waterplanten kunnen vestigen, wat goed is voor de waterkwaliteit en het visbestand. Door het afgraven van de zanddepots komt er ook meer ruimte vrij voor waterberging, wat de werking van het gecontroleerde overstromingsgebied ten goede komt.

Omdat er niet overal tegelijkertijd wordt gewerkt, blijft recreatie (wandelen, hengelen, watersport) mogelijk op en rond het Schulensmeer. Om veiligheidsredenen zullen een aantal wandelpaden tijdelijk niet opengesteld worden voor het publiek. Waar mogelijk worden omleidingen voorzien. Op verschillende plaatsen in het gebied worden infobordjes voor de bezoekers voorzien.

https://www.vmm.be/nieuws/archief/ecologische-herinrichtingswerken-schulensmeer-starten-10-8


SERVICES

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page